top of page

Poniżej przedstawiamy wzór porozumienia dotyczącego wolontariatu na rzecz Spółdzielni Fizjoterapeutów:

POROZUMIENIE

 

 

w sprawie nieodpłatnego wykonywania świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przy pacjentach (wolontariat)

 

Zawarte w dniu………………. w Warszawie pomiędzy:

1. Spółdzielnia Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, pod adresem Włościańska 23/U1 , NIP: 118-176-47-46, REGON: 145932292

Zwanym dalej ,,Korzystającym”

a

2. ……………………………………………… zamieszkałym w …………………………., pod adresem…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej ,,Wolontariuszem”

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019.688) zawarte zostało porozumienie o następującej treści:

 

§1

 1. Wolontariusz oświadcza, że ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje się wykonania wszelkich czynności, w tym pielęgnacyjnych na rzecz pacjentów Spółdzielni Fizjoterapeutów w Warszawie.

 2. Wolontariusz pod względem dyscypliny, w sprawach merytorycznych i organizacyjnych podlega właścicielowi i koordynatorowi Spółdzielni Fizjoterapeutów.

 3. Wolontariusz oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczeń objętych wolontariatem.

 4. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych wolontariatem stosownie do myśliwości Wolontariusza, od dnia…… do dnia………..

 

§2

Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanych ze świadczeniami wykonywanymi w ramach wolontariatu oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

 

§3

 1. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszowi szkolenia w zakresie bhp i p.poż.

 2. Korzystający pokrywa koszty szkolenia Wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, jeżeli szkolenie to Wolontariusz odbywa na podstawie skierowania Korzystającego.

 

§4

W trakcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu, Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących członka Spółdzielni Fizjoterapeutów, w tym podporządkowania się obowiązującym nakazom i zakazom.

 

§5

 1. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania poufności i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji, w tym danych osobowych, dokumentów i materiałów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia, a w szczególności:

 1. nie posługiwania się ww. informacjami w pracy zawodowej i działalności prowadzonej poza firmą Korzystającego.

 2. Zachowania poufności danych osobowych i medycznych osób zgłaszanych przez Spółdzielnie Fizjoterapeutów do objęcia opieką medyczną

 3. Zachowania poufności danych i informacji dotyczących Korzystającego

 1. Korzystający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu o którym mowa w ust.1.

 2. Korzystający oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych- klientów (dalej określanych jako ,,dane osobowe”) w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz tych osób. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że dane osobowe stanowią informacje poufne.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wolontariusza wyłącznie w celu wykonywania zawartego między stronami porozumienia.

 4. Wolontariusz zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami regulującymi kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowy wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz z zapisów niniejszej umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Korzystającego umowy łączącej Strony ze skutkiem natychmiastowym.

 

§6

Porozumienie niniejsze może być rozwiązane przed upływem okresu wskazanego w §1 ust.4:

 1. W każdym czasie za obopólnym porozumieniem stron

 2. Przez Korzystającego w trybie natychmiastowym- w przypadku naruszenia przez Wolontariusza przepisów porządkowych obowiązujących w Spółdzielni Fizjoterapeutów.

 3. Przez Wolontariusza w trybie natychmiastowym- w przypadku niewywiązania się przez Korzystającego z zobowiązań wobec Wolontariusza.

 4. Przez Korzystającego za dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli zajdą okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie niniejszej umowy.

 

§7

Porozumienie niniejsze może być zmienione w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§9

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  których po jednym otrzymuje każda ze stron.

 

 

WOLONTARIUSZ                                                                           KORZYSTAJĄCY

…………………….                                                                                        ………………………

bottom of page